Wydarzenia

Gala rozdania Wiktorów

2015-03-30 20:25:00 (0 komentarzy)

Wiktory 2015 - ogłoszono nominacje: Piotr Beczała, Margaret, Włodzimierz Pawlik, Dawid Podsiadło, Artur Rojek i Agnieszka Chylińska mają szanse na statuetkę

Ogło­szo­no no­mi­na­cje do na­gród Wik­to­ry. W ka­te­go­rii Ar­ty­sta sceny roku (pio­sen­karz, tan­cerz, muzyk) zo­sta­ło no­mi­no­wa­nych pię­ciu ar­ty­stów: Piotr Be­cza­ła, Mar­ga­ret, Wło­dzi­mierz Paw­lik, Dawid Pod­sia­dło oraz Artur Rojek. Po­nad­to Agniesz­ka Chy­liń­ska ma szan­sę na Wik­to­ra w ka­te­go­rii Wy­jąt­ko­wa oso­bo­wość roku.

Wróć